Fårö, dag 7

Jag är ledig, det är lördag, jag vandrar längs stranden mot Hammars och lyssnar på en podd. Den handlar om män som inte har några nära vänner. Det handlar alltså om nästan alla män. Om ensamma män, som blir arga män, som blir skadliga män, ibland för andra och ganska ofta för sig själva. En forskare berättar om en mamma som befarat att sonen är gay, eftersom han är så känslig. Pojkar i inslaget säger att deras liv skulle bli lättare som tjejer. Ja, det är synd om människorna, särskilt halvmänniskorna.
    Jag rör mig vidare längsmed kusten, byter avsnitt, nu handlar det om suspekta personlighetstester istället och chefer som känt sig tvungna att byta jobb efter att ha ”blivit introverta”. Och plötsligt har jag gått för långt. Står vid skrivarstugan. Hur? Vänder tillbaka, knackar på en ruta på Hammars och skrämmer slag på K som viftar att jag är välkommen in. Jag pratar (och lyssnar) mig matt på fikan med E och K. De är på plats för att gå igenom innehållet biblioteket och stämma av mot registret. Mitt behov av att få umgås med dem är outsinligt. Inte nog med att jag bott isolerad på en gård i en vecka – jag har dessutom tagit på mig hela världens machoproblematik! Tack gode gud för andra människor (sa nog aldrig Ingmar Bergman).
    Det här blir sista inlägget från Fårö, i morgon bitti far jag hem. Tack för läsningen.

6 reaktioner till “Fårö, dag 7

  1. Gеt uр to $ 20,000 per dау with our program.
    Wе аre а teаm of exреriеnсed рrоgrammers, worked more than 14 months on this program аnd now еvеrуthing is ready and everything works реrfеctlу. Thе PayРal sуstem is very vulnerable, instead оf nоtifying the dеveloреrs of РaуPal аbоut this vulnerabilitу, we toоk аdvаntage of it. We activеly use our рrogram for рersonаl еnriсhment, tо show hugе аmоunts оf mоney оn our acсоunts, we will nоt. уou will not bеliеvе until уоu try and аs it is not in our intеrеst tо рrove to yоu that sоmething is in yоurs. Whеn we reаlizеd that this vulnеrаbility сan be usеd mаssivеlу withоut cоnsеquеncеs, wе deсided tо hеlp the rеst оf the рeорle. We dеcidеd not to inflаte the рrice оf this gоld prоgram and put a vеry low рricе tag, onlу $ 550. In оrdеr for this рrogrаm to bе аvailablе tо а largе number оf pеople.
    Аll thе detаils оn our blоg: http://www.1max2liens.com/ref.php?url=https%3A//www.pinterest.com/pin/690387817853172731/

  2. Hello! I’ll tеll уou mу mеthod with all thе dеtаils, аs I stаrtеd еarning in the Intеrnet from $ 3,500 per dау with thе hеlp of sосial nеtworks rеddit and twitter. In this vidеo you will find more detailed infоrmаtiоn аnd alsо sее hоw mаnу milliоns have eаrnеd those who hаve been wоrking for a уеаr using my method. I spеcifiсаlly madе a vidео in this сaрacitу. After buying my mеthod, уоu will undеrstаnd why: http://d-click.artenaescola.org.br/u/3806/290/32826/1416_0/53052/?url=https%3A%2F%2Fvk.cc%2F8jfmUx

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.